با مهارت تصمیم گیری می توانیم زندگی خود را به سمت هر انچه که میخواهیم هدایت کنیم . ما در هر لحظه در حال تصمیم گیری هستیم . اگر می خواهی راجع به موردی ، کاری نکنی بازهم تصمیم گرفته ای که کاری نکنی .

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.